Tu je kára, ten to ryje, český jazyk, špetka poezie, editorka, zlobivá holka a Básnička psaná na sklíčka

Jazykovědná pracoviště, charakteristika lingvistických časopisů

13. ledna 2007 v 21:32 | Básnička |  Jazykověda
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky je pracovištěm, v němž je soustředěn základní i aplikovaný výzkum současné češtiny a jejího vývoje od středověku. Výzkum je zaměřen jak na psanou češtinu spisovnou, tak na češtinu mluvenou ve všech jejích spisovných i nespisovných podobách, tedy v její územní a sociální diferenciaci. Součástí výzkumu jsou i teoretické otázky obecné jazykovědy, jazykové kultury, stylistiky, obecné teorie komunikace a kontrastivní (srovnávací) a kontaktové lingvistiky. Výsledky výzkumu jsou aplikovány při tvorbě slovníků (slovníky nových slov, nářeční slovníky, slovníky vlastních jmen, slovník etymologický a slovník staročeský), jazykových atlasů, gramatik, pravidel pravopisu a popularizačních příruček pro veřejnost.
Materiálovou základnou pro práci ústavu jsou jednak bohaté lístkové archivy založené koncem 19. a počátkem 20. století, archiv vlastních jmen pak v 60. letech 20. století, které jsou majetkem ústavu, jednak počítačový Český národní korpus, spravovaný na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Významným zdrojem poznání současné mluvené češtiny jsou fonotéky a videotéky a na nich založené psané záznamy mluvené řeči, soustavně budované v ústavu od devadesátých let 20. století.
Významnou složkou činnosti ústavu je služba veřejnosti. Je to především činnost poradenská. Spočívá zejména v telefonickém a písemném zodpovídání jazykových dotazů široké veřejnosti. Další složkou poradenské a popularizační činnosti ústavu je spolupráce s rozhlasem a televizí při tvorbě pořadů o češtině a spolupráce s řadou deníků a periodik, v nichž jsou pravidelně otiskovány "jazykové koutky" na nejrůznější zajímavá a aktuální témata.
Ústav vydává čtyři vědecké časopisy (Slovo a slovesnost, Linguistica Pragensia, Časopis pro moderní filologii, Acta onomastica) a jeden časopis vědecko-popularizační (Naše řeč).
NAŠE ŘEČ
vedoucí redaktorka: dr. Ludmila Uhlířová, CSc.
vychází 5× do roka
V tomto časopisu najdete články popisující zajímavou a přístupnou formou češtinu jako mateřský jazyk, se zvláštním ohledem na jazykovou kulturu. Dále přináší informace o novinkách jazykovědné literatury domácí i zahraniční, věnuje se praktickým otázkám jazykové správnosti, předkládá uživatelům vhodná řešení, přináší odpovědi na Vaše dopisy a dotazy včetně novinek v jazykové kodifikaci. Rozvíjí diskuse na aktuální jazykovědná témata.
Vydavatelem Naší řeči je Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, autoři článků pocházejí z vědeckých pracovišť akademických i vysokoškolských. Dobrý vztah k čtenářům buduje časopis již více než osmdesát let, od roku 1916.
SLOVO A SLOVESNOST
vedoucí redaktor: Jan Kořenský
vychází 4× do roka
Časopis pro otázky teorie a kultury jazyka založený v roce 1935 Pražským lingvistickým kroužkem.
Časopis pro otázky teorie a kultury jazyka. Vychází od r. 1935, kdy byl založen jako orgán Pražského lingvistického kroužku. Jediný česky psaný časopis, který uveřejňuje příspěvky s tematikou z obecné lingvistiky i dalších, pomezních oborů. V článcích je věnována pozornost sémiotice, sémantice, gramatice, pragmatice, sociolingvistice, psycholingvistice, textové lingvistice, teorii překladu atd. Články jsou doplněny anglickým abstraktem, příp. ještě dalším résumé v jiném cizím jazyce. Příležitostně jsou publikovány i cizojazyčné příspěvky. V časopise jsou publikovány recenze důležitých domácích i zahraničních prací.
ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII
hlavní redaktor: Jaromír Povejšil
vychází 2× do roka
Časopis pro moderní filologii je česky (příp. slovensky) psaný vědecký časopis, který se zabývá kontrastivní lingvistikou, tj. výzkumem cizích jazyků v porovnání s češtinou (příp. slovenštinou). Autoři článků se zabývají nejen světovými jazyky (angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, ruština), ale i jazyky dalšími (maďarština, polština, bulharština a jiné). Původní články českých a slovenských autorů se v posledních letech týkaly aktuálních otázek rozvoje jazykovědy, lexikologie, sociolingvistiky, právní terminologie, pragmatiky a fonetiky. Časopis pro moderní filologii vychází od roku 1911.
ACTA ONOMASTICA
vedoucí redaktor: Milan Harvalík
vychází jednou za rok
Acta onomastica (dříve Onomastický zpravodaj) je jediným onomastickým časopisem v České republice, je vysoce ceněný jak domácími, tak zahraničními vědci. Byl založen v r. 1960 V. Šmilauerem a J. Svobodou. Původně vycházelo pět čísel ročně, v současné době vychází pouze jedenkrát ročně v rozsahu cca 300 stran. Má rozsáhlou síť domácích přispěvatelů, publikují v něm i pracovníci nejazykovědných vědních oborů z České republiky, přispívají do něj i zahraniční onomastikové. Původní stati, recenze a zprávy v něm otiskované se týkají všech oblastí výzkumu vlastních jmen.
LINGUISTICA PRAGENSIA
vedoucí redaktor: prof. dr. Libuše Dušková, DrSc.
Linguistica Pragensia is a well-established Prague academic journal replacing the journal Philologica Pragensia. The journal aims to serve the interest in the Prague School in linguistics and to develop the methodology of functional structuralism. Contributions are not confined to Czech linguists but come from a wide range of linguists of international renown. Articles, book reviews and discussions are written in English, French, German, Italian or Spanish; abstracts of articles appear in English.
zdroj: http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama