Tu je kára, ten to ryje, český jazyk, špetka poezie, editorka, zlobivá holka a Básnička psaná na sklíčka

Základní lingvistické metody a přístupy k jazyku

13. ledna 2007 v 19:10 | Básnička |  Jazykověda
Základní lingvistické metody:

metoda synchronní (synchronická, popisná, deskriptivní) - jde o popis určitého stadia jazyka, zpravidla jeho současného stavu, touto metodou popisovali jazyk američtí strukturalisté (Franz Boas, Noam Chomsky, Leonard Bloomfield, Edward Sapir, Benjamin Whorf,…) - důraz na antropologii a etnografii → studium indiánských jazyků, výrazný sklon k přeceňování formy na úkor obsahu, snaha využít matematických metod; současné evropské školy (podceňují diachronní studium) - většina lingvistů dává přednost studiu synchronnímu

metoda diachronní (diachronická, historická) - studuje vývoj jazyka, typická pro historickou gramatiku (Jacob Grimm), mladogramatiky (Karl Brugmann, Hermann Osthoff,…)

metoda srovnávací (komparastika) - srovnávání vývoje příbuzných jazyků, využívala jí srovnávací (historickosrovnávací) gramatika (Rasmus Rask, Franz Bopp,…)

Ferdinand de Saussure - rozlišil hledisko diachronní a synchronní, podle něho je každý z těchto dvou přístupů vědecký a přináší kladné výsledky, protože každý jev se vyznačuje jednak svým vývojem, jednak svým vztahem k ostatním jevům, které vedle něho existují v daném okamžiku; z metodologických důvodů je však třeba vždy oba tyto přístupy důsledně rozlišovat. → dichotomie - synchronní lingvistika × diachronní lingvistika
Kurs obecné lingvistiky - paradigmatické základy strukturalistického přístupu
· inspirace Durkheimem, zvláště v chápání jazyka jako společenského faktu se všemi důsledky, jež z toho plynou - je kolektivní reprezentací, je nadindividuální, má utlačivou sílu
· jazyk je význačný znakový systém i sociální jev, proto výklad jeho strukturální analýzy umožňuje přesahy k analýze společenských jevů jako sémiotických faktů
· řeč = nejvýznamnější společenské komunikační médium
· řeč má dva komponenty: jazyk a mluvu (langue a parole)
· jazyk je systém znaků, kód, kolektivní a musíme ho respektovat
· mluva je materiální aplikace jazyka; individuální, projevem naší vůle
· řeč je výsledkem spojení souboru pasivních kolektivních pravidel (konvencí) a aktivních individuálních výkonů mluvy
· Zatímco používáním jazyka (1+1+1+1...= I) se všichni mluvčí podílejí na jeho existenci, tak mluvu je nutné považovat za souhrn jednotlivých případů, je materiálním souborem toho, co lidé říkají (1+1´+1´´+1´´´+...)
· jazyk je systém znaků s jednotou smyslu a akustického obrazu
- je sociální institucí - znakový systém srovnatelný s písmem, symbolickými rituály, zdvořilostními formami, vojenskými signály apod.
- je ze společenských znakových systémů nejdůležitější, protože většinu ostatních prostupuje a do značné míry umožňuje
- je reprezentován písmem: jazyk a písmo jsou dva odlišné znakové systémy, přičemž druhý existuje výlučně proto, aby reprezentoval první
- sémiologie (nebo sémiotika) = věda, která studuje znakové systémy
- lingvistika = sémiologie jazyka
· jazykový znak nesjednocuje věc a jméno, ale pojem a akustický obraz
- akustický obraz není materiální zvuk, něco čistě fyzického, ale psychický otisk tohoto zvuku
- slovo "tree" [tri:] značí pojem strom; pojem strom odpovídá nějaké empirické entitě stromu
- znak je psychická jednotka, spojení zvukové a konceptuální představy
- akustický obraz = označující = signifiant; pojem = označované = signifié
· vlastnosti znaku: lineárnost, diskontinuita, arbitrárnost - svazek sjednocující označující a označované je arbitrární; idea českého slova pes není se sledem hlásek p-e-s, který jí slouží jako označující, spjata žádným vnitřním vztahem; stejně dobře by ji mohl zastupovat libovolný jiný sled, jak to dosvědčují rozdíly mezi jazyky; ne/proměnlivost - jestliže se ve vztahu k ideji, kterou zastupuje, jeví označující jako libovolně zvolené, pak ve vztahu k jazykovému společenství, které ho užívá, libovolné není, je dané.
Pražská škola - ve svých Tezích uvedli představitelé Pražské školy (Vilém Mathesus, Roman Jakobson, Bohuslav Havránek, Bohumil Trnka, Jan Rypka, N. S. Trubeckoj,…): "Nelze klásti nepřekonatelné hráze mezi metodou synchronickou a diachronickou tak, jako to činí škola ženevská." → kritika de Saussurovy dichotomie - Oba způsoby rozboru jazykových jevů nelze od sebe zcela oddělovat, při studiu může lingvista posuzovat jazyk stejně dobře ze synchronního jako z diachronního hlediska, avšak zpravidla musí přihlédnout i k hledisku opačnému; jeden z obou způsobů práce je cílem, druhý by měl být prostředkem usnadňujícím dosažení tohoto cíle; strukturální diachronie - nezabývají se vývojem izolovaných částí jazyka (jako mladogramatikové), ale studují buď vývoj celého systému nebo - pokud se zabývají pouze některou jeho částí - berou v úvahu celý komplex vztahů a funkcí daného jevu v systému; program nové synchronicky zaměřené jazykovědné analýzy, zásady pražské fonologie (Trubeckoj, Jakobson), funkčně pojaté hláskosloví, cíl: pěstovat lingvistiku na základě funkčně strukturálním; směr trubeckovsko-jakobsonovský - velkorysé vidění obecných systémových linií, hluboký smysl pro modelování jazyka - strukturální, směr mathesiovsko-havránkovský - jemné vysledování vnitorsystémových vztahů se zvláštním zřetelem k funkční specializaci vyjadřovacích prostředků daného jazykového systému, oba přístupy se navzájem doplňovaly a v syntéze obou záležela právě největší síla PŠ; Jakobson - vztah fonologie a morfologie, Trnka - vztah morfologie a syntaxe
Kodaňská škola (Viggo Bröndal, Luis Hjelmslev) - navazovali na de Saussura a Pražskou školu (Teze), glosématika - Luis Hjelmslev, podobně jako de Saussure považuje jazyk za formu, nikoli za substanci, nejdůležitější v jazyce je podle něho abstraktní hodnota jednotek daná jejich vzájemnými vztahy, nikoli vlastní jednotky a jejich fonetická, grafická nebo jiná podoba (→ kritika - jednostranný formalismus) - přecenění formálních jevů (vztahů mezi jednotkami) a nedocenění vlastních jednotek; přepracovány základní Saussurovy dichotomie - opozice langue/paroleschéma/text, paradigma/syntagmasystém/proces (funkce buď-anebo/funkce a-a), signifié/signifiantobsah/výraz, dále rozlišuje substanci a formu; rozdíl s Pražskou školou - pro fonémy zavádí nový termín cenémy (prázdný) - klade důraz na jejich abstraktní hodnotu a nezajímá se o jejich fonetickou podobu, morfémplerém (plný); nový pohled na jazyk z hlediska epistemologie (teorie poznání); pokus o systematické porovnání struktur přirozených jazyků se strukturami všech ostatních sémiologických systémů, tj. se strukturami všech systémů, které slouží ke komunikaci včetně systémů nejazykových
Noam Chomsky - dílo "Syntaktické struktury" - generativní (transformační) mluvnice - mluvnice, která se dívá na jazyk jako tvůrčí proces, v němž se jednotlivé věty generují (tj. vytvářejí) podle předem daných pravidel, souhrn těchto pravidel považuje za gramatiku jazyka; pravidel i jazykových jednotek je podle něho omezený počet, umožňují však "generovat" neomezené množství vět podle okamžité potřeby mluvčího; při pokusu formalizovat popis gramatiky, tj. popsat ji pomocí symbolů, se snaží o maximální zjednodušení takového popisu → zavádí pojem "jádrových vět", tj. několika základních jednoduchých vět, z nichž jsou všechny ostatní věty a všechna souvětí odvozeny pomocí transformačních pravidel, první varianta jeho teorie - čistě formální - kritika, druhá varianta - přepracoval své původní pojetí syntaktické složky, prohloubil pojetí fonetické složky a navíc zařadil i složku sémantickou, kompetence - neohraničená možnost vytvářet nové věty příslušného jazyka, tvůrčí duchovní složka (tvorba úplně nových vět, ne opakování), záležitost vždy jediného mluvčího (ne abstraktní systém jazyka jako u langue de Saussura), ideální kompetence - srovnatelná s langue × performance (výkon, provedení) - souhrn skutečných konkrétních jazykových projevů mluvčího, do značné míry závislá na kompetenci, zároveň je silně ovlivněna mimojazykovými faktory, jako je omezená kapacita paměti, nedbalost či roztržitost mluvčího apod.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (184)
Zobrazit starší komentáře

101 wredusa wredusa | E-mail | Web | 1. května 2018 v 19:05 | Reagovat

Im homeless in Slovakia.
Im living in hotel from my work but this is only temporarily solution.
Im working from my 18 years and i did not finish high school.
I have 22 years and i want to create my family and have good life.
I want good girl which will be my wife in future but before i can have this i need home.
Because its really hard to have girlfriend or wife when you are homeless.
In this blog i will show you my life sad story and i will beg for help because i want in my life more than have house.
I want get happy life and happy family.
I want my Mother, Dad, me and my future girlfriend/wife will have really happy life.
I know life is not easy because i experienced real hell on earth.
But i want change it.
I builded plan how to be happy, have house and help many homeless people.
I need your help but I do not want it for free.
If you will help me i will must do some thinks which will better change my life, if you want i will sent you money back and on the end of this plan i will be able to help other homeless.

This is blog post about my plan how to get house and help other homeless people homelessneedhelp.wordpress.com/2018/05/01/plan-to-get-better-life-and-start-non-profit-organization-for-help-homeless-people/

102 WillardVow WillardVow | E-mail | Web | 4. května 2018 v 12:47 | Reagovat

kids shoe stores online

103 jayvy18 jayvy18 | E-mail | Web | 11. května 2018 v 13:01 | Reagovat

Gay porn site  
http://gay.adultgalls.com/?pg-emanuel
  gay travel packages malchik gay gay authors gay dog world gay

104 joer18 joer18 | E-mail | Web | 15. května 2018 v 1:26 | Reagovat

Unprofessional shemales  
http://asianshemales.replyme.pw/?page-rachael
  transexuals sex video transexuals movies freeshemale.com younger tranys shimale movie

105 BryanroulK BryanroulK | E-mail | Web | 16. června 2018 v 19:17 | Reagovat

<a href="http://medicalcases.eu/where-to-buy-lorazepam-online/">Where to Buy Lorazepam Online?</a>

106 StevenbaT StevenbaT | E-mail | Web | 18. června 2018 v 19:12 | Reagovat

<a href="http://ebogdan.eu/buy-generic-diazepam-online/">Buy Generic Diazepam Online</a>

107 Claralib Claralib | E-mail | Web | 26. června 2018 v 15:27 | Reagovat

<a href="http://convexx.eu/where-to-buy-xanax-online/">Where to Buy Xanax Online?</a>

108 Malcolmdeani Malcolmdeani | E-mail | Web | 27. června 2018 v 19:05 | Reagovat

<a href="http://niezaleznie.eu/purchasing-valium-online/">Purchasing Valium online</a>

109 Ashleygag Ashleygag | E-mail | Web | 30. června 2018 v 3:28 | Reagovat

<a href="http://niezaleznie.eu/buy-valium-online-overnight/">Buy Valium Online Overnight</a>

110 Antoniopuh Antoniopuh | E-mail | Web | 1. července 2018 v 17:39 | Reagovat

<a href="http://ocalic.eu/i-ordered-ambien-online/">I ordered Ambien online</a>

111 AprilBoops AprilBoops | E-mail | Web | 5. července 2018 v 0:14 | Reagovat

<a href=http://www.healtek.us/>http://www.healtek.us/</a> wableFisreltetrotO

112 DonaldNal DonaldNal | E-mail | Web | 6. července 2018 v 12:56 | Reagovat

<a href=http://healthclue.eu/>http://healthclue.eu/</a> wableFisreltetrotO

113 HectorEmito HectorEmito | E-mail | Web | 7. července 2018 v 0:05 | Reagovat

<a href=http://medicnews.us/>http://medicnews.us/</a> wableFisreltetrotO

114 Frankcasia Frankcasia | E-mail | Web | 13. července 2018 v 17:25 | Reagovat

<a href=https://validccseller.com>valid shop</a> - valid cc, buy dumps

115 Jamescoasy Jamescoasy | E-mail | Web | 22. července 2018 v 4:49 | Reagovat

The 26-year-old Allen lost his confidence, his starting job and eventually the latter portion of 2014 because of <a href=http://www.chinajerseysoutlet.us.com/>Cheap China Jerseys</a> injury. <a href=http://www.cheapnfljerseyschinateam.us.com/>Wholesale NFL Jerseys</a> The 25-year-old Jones appeared on the verge of a breakout last fall only to dislocate his wrist in Week 3 and never completely recover.
If that's the case, no better time than to start proving it Sunday, when Buffalo opens against Andrew Luck and his veteran-retooled Indianapolis Colts <a href=http://www.cheapnfljerseysoutletwholesale.cc/>Cheap NFL Jerseys</a> offense.
"As far as being a reserve player, I'm a seventh-round draft pick," Smith said. "It's not like I came in here a first-round draft pick."
"I mean, hands down I would welcome him back, and relish the chance to play with that guy again."
The Bengals (6-0) and their multi-threat offense continued to roll in a 34-21 win on Sunday in which they matched the team's best start to a season in franchise history.
Rivera called it a "hallmark win," even though the Seahawks are struggling at 2-4.

116 Jamescoasy Jamescoasy | E-mail | Web | 2. srpna 2018 v 19:21 | Reagovat

Here's a closer look at the case:
"I think our guys have a lot of confidence as we continue to move forward," coach Mike Zimmer said on Monday.
The Steelers haven't made excuses all season despite injuries to a number of other key players, including Roethisberger, linebacker Ryan Shazier and <a href=http://www.cheapnflchinajerseys.co/>Wholesale Jerseys</a> <a href=http://www.cheapjerseys20.us.com/>Cheap Jerseys Free Shipping</a> kicker Shaun Suisham. They have <a href=http://www.cheapnfljerseysauthentics.us.com/>Cheap NFL Jerseys Authentic</a> a winning record and Tomlin does not expect a drop-off with Villanueva starting.
"You've seen Dez as <a href=http://www.cheapnfljerseysclub.us.com/>Wholesale Jerseys</a> an older, more mature Dez," Romo said. "He's come a long way since he <a href=http://www.nhljerseycheapsale.com/>Cheap NHL Jerseys China</a> first stepped on the field here, and I think it's exciting to see his growth as a player, as a person. He's like a little brother to me."
The Falcons also have interviewed New England offensive coordinator Josh McDaniels, Broncos offensive coordinator Adam Gase, Seahawks defensive coordinator Dan Quinn and former Bills coach Doug Marrone, according to multiple reports.
ODA wants to know they come from and are returned to an accredited facility to ensure <a href=http://www.wholesalejersyeschinanfl.us.com/>NFL Jerseys China</a> they're taken care of after their months as mascot, Hawkins said.

117 Jamescoasy Jamescoasy | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 21:07 | Reagovat

"My relationship with Chuck goes way back," said Andre Johnson, who was recruited by Pagano in high school. "I've known him since I was 16 or 17 years old. Nobody wants to see anybody fired, so in the end, you give everything you've got for the guy."
"When we had a chance to finish the game, we didn't finish it," coach Pete Carroll said. "Tough day for us. We will regroup and get going."
__ Belichick tied Don Shula for most Super Bowls for a coach and broke a tie with Tom Landry with his 21st postseason win.
Kaepernick was sacked six times. San Francisco managed only 142 total yards for its lowest output since 133 against Minnesota on Nov. 5, 2006. <a href=http://www.cheapjerseys20.us.com/>Wholesale Jerseys Cheap</a> Kaepernick <a href=http://www.cheapnflchinajerseys.co/>Wholesale Jerseys</a> didn't get loose to <a href=http://www.cheapnflchinajerseys.co/>Cheap NFL Jerseys Authentic</a> run even once for the first time in 46 career starts, facing constant pressure from Seattle's swarming defense led by Michael Bennett with 3 陆 sacks.
This season, he was the referee in the divisional playoff between Baltimore and New England, a game that included a bizarre formation in which the Patriots lined up a running back as an ineligible receiver.
Jones, a two-time Pro Bowl selection and a former <a href=http://www.nhljerseycheapsale.com/>Wholesale NHL Jerseys</a> No. 6 overall draft choice, is a well-known player who leads the NFL with 440 yards from scrimmage.

118 LarryAcisp LarryAcisp | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 21:51 | Reagovat

<a href=http://gufrz.us/how-to-buy-xanax-online/>http://gufrz.us/how-to-buy-xanax-online/</a> wableFisreltetrotO

119 Matthewval Matthewval | E-mail | Web | 19. srpna 2018 v 20:29 | Reagovat

<a href=http://vojxj.us/adderall-withdrawal-and-detox/>http://vojxj.us/adderall-withdrawal-and-detox/</a> wableFisreltetrotO

120 ClydeTrope ClydeTrope | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 3:50 | Reagovat

<a href=http://healthclue.eu/vicodin-for-anxiety/>http://healthclue.eu/vicodin-for-anxiety/</a> wableFisreltetrotO

121 KennethPlata KennethPlata | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 15:30 | Reagovat

<a href=http://vgejq.us/where-to-buy-ativan/>http://vgejq.us/where-to-buy-ativan/</a> wableFisreltetrotO

122 GeorgeSib GeorgeSib | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 18:04 | Reagovat

<a href=http://zgwhi.us/when-does-klonopin-withdrawal-start/>http://zgwhi.us/when-does-klonopin-withdrawal-start/</a> wableFisreltetrotO

123 Stevencat Stevencat | E-mail | 26. srpna 2018 v 16:30 | Reagovat

<a href="https://college-answers.org/questions-9768">Can you take anti booties while on accutane?</a>

124 Rogergon Rogergon | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 3:51 | Reagovat

<a href=http://vojxj.us/anxiety-treatment-and-adderall/>http://vojxj.us/anxiety-treatment-and-adderall/</a> wableFisreltetrotO

125 Davidzer Davidzer | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 11:19 | Reagovat

<a href=http://zrhew.us/how-to-take-alprazolam-safely/>http://zrhew.us/how-to-take-alprazolam-safely/</a> wableFisreltetrotO

126 SamuelStari SamuelStari | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 20:08 | Reagovat

<a href=http://yiglt.us/phentermine-withdrawal-symptoms/>http://yiglt.us/phentermine-withdrawal-symptoms/</a> wableFisreltetrotO

127 MosheFus MosheFus | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 22:33 | Reagovat

<a href=http://svobn.us/lorazepam-addiction-and-abuse/>http://svobn.us/lorazepam-addiction-and-abuse/</a> wableFisreltetrotO

128 MiltonHab MiltonHab | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 20:02 | Reagovat

<a href=http://gufrz.us/how-xanax-worked/>http://gufrz.us/how-xanax-worked/</a> wableFisreltetrotO

129 JoshuaRes JoshuaRes | E-mail | Web | 2. září 2018 v 17:36 | Reagovat

<a href=http://zgwhi.us/is-klonopin-bad-for-you/>http://zgwhi.us/is-klonopin-bad-for-you/</a> wableFisreltetrotO

130 Nathannib Nathannib | E-mail | 3. září 2018 v 8:32 | Reagovat

PTHC FORUM

In the most rush accelerate decrease CP Shortclip 2018 Not any Whip-round

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

http://l2u.su/q9d

l2u.su/q9d

Clot files 2000-2017FANTASY UP Circumscribed Collection Engrossed 1201-1500 Files Put off well-advanced showing

Siberian Mouse Upon in

Be struck via a hankering into Modelkids Dvd 1 - 44 Accelerate showing

Executioner Anal Series 1 - 25 Be up against bold showing !!!

Covet Pic Dvd 1 - 50 Start !!!

131 TimothyBoymn TimothyBoymn | E-mail | Web | 4. září 2018 v 17:38 | Reagovat

<a href=http://trcwl.us/adipex-dosage-guide/>http://trcwl.us/adipex-dosage-guide/</a> wableFisreltetrotO

132 Darrellnesty Darrellnesty | E-mail | Web | 5. září 2018 v 13:42 | Reagovat

<a href=http://trcwl.us/>http://trcwl.us/</a> wableFisreltetrotO

133 JerryNuH JerryNuH | E-mail | Web | 6. září 2018 v 2:24 | Reagovat

<a href=http://zrhew.us/>http://zrhew.us/</a> wableFisreltetrotO

134 Rickieson Rickieson | E-mail | Web | 7. září 2018 v 20:14 | Reagovat

<a href=http://svobn.us/>http://svobn.us/</a> wableFisreltetrotO

135 HarryMaica HarryMaica | E-mail | Web | 8. září 2018 v 22:09 | Reagovat

<a href=http://ygeef.us/>http://ygeef.us/</a> wableFisreltetrotO

136 AngelVon AngelVon | E-mail | Web | 8. září 2018 v 23:49 | Reagovat

<a href=http://wnqqb.us/>http://wnqqb.us/</a> wableFisreltetrotO

137 Adrianothed Adrianothed | E-mail | Web | 10. září 2018 v 2:21 | Reagovat

<a href=http://skbsb.us/>http://skbsb.us/</a> wableFisreltetrotO

138 Daviddweld Daviddweld | E-mail | Web | 10. září 2018 v 3:38 | Reagovat

<a href=http://xvxuu.us/>http://xvxuu.us/</a> wableFisreltetrotO

139 RichardStony RichardStony | E-mail | Web | 12. září 2018 v 0:58 | Reagovat

<a href=http://yqcyj.us/>http://yqcyj.us/</a> wableFisreltetrotO

140 KeithPhape KeithPhape | E-mail | Web | 18. září 2018 v 2:15 | Reagovat

<a href=http://txdjw.us/what-is-aciphex-prescribed-for/>http://txdjw.us/what-is-aciphex-prescribed-for/</a> wableFisreltetrotO

141 ThomasRat ThomasRat | E-mail | Web | 18. září 2018 v 14:10 | Reagovat

<a href=http://vyhps.us/is-abilify-bad-for-you/>http://vyhps.us/is-abilify-bad-for-you/</a> wableFisreltetrotO

142 JamesByday JamesByday | E-mail | Web | 19. září 2018 v 2:18 | Reagovat

<a href=http://tmirb.us/soma-adult-dosing/>http://tmirb.us/soma-adult-dosing/</a> wableFisreltetrotO

143 MichaelOwend MichaelOwend | E-mail | Web | 19. září 2018 v 12:29 | Reagovat

<a href=http://sjvel.us/i-ordered-klonopin-online/>http://sjvel.us/i-ordered-klonopin-online/</a> wableFisreltetrotO

144 DavidEscog DavidEscog | E-mail | Web | 20. září 2018 v 2:07 | Reagovat

<a href=http://azfss.us/diazepam-for-daily-use/>http://azfss.us/diazepam-for-daily-use/</a> wableFisreltetrotO

145 WilliamFrope WilliamFrope | E-mail | Web | 20. září 2018 v 16:56 | Reagovat

<a href=http://vfbap.us/ativan-withdrawal-symptoms/>http://vfbap.us/ativan-withdrawal-symptoms/</a> wableFisreltetrotO

146 JamesSeeva JamesSeeva | E-mail | Web | 23. září 2018 v 19:08 | Reagovat

<a href=http://ebogdan.eu/where-to-buy-diazepam-online/>http://ebogdan.eu/where-to-buy-diazepam-online/</a> wableFisreltetrotO

147 ArturoTU ArturoTU | E-mail | Web | 23. září 2018 v 22:30 | Reagovat

<a href=http://zrhew.us/how-much-clonazepam-can-i-really-take/>http://zrhew.us/how-much-clonazepam-can-i-really-take/</a> wableFisreltetrotO

148 TAHugh TAHugh | E-mail | Web | 24. září 2018 v 2:24 | Reagovat

<a href=http://trcwl.us/what-does-adipex-addiction-involve/>http://trcwl.us/what-does-adipex-addiction-involve/</a> wableFisreltetrotO

149 Michaeljem Michaeljem | E-mail | Web | 24. září 2018 v 16:24 | Reagovat

<a href=http://wfjga.us/how-effective-is-lunesta/>http://wfjga.us/how-effective-is-lunesta/</a> wableFisreltetrotO

150 SEHugh SEHugh | E-mail | Web | 25. září 2018 v 2:39 | Reagovat

<a href=http://yiglt.us/phentermine-dosage/>http://yiglt.us/phentermine-dosage/</a> wableFisreltetrotO

151 JozephBiaps JozephBiaps | E-mail | 25. září 2018 v 3:36 | Reagovat

diabetes cialis
http://pharmshop-online.org - generic cialis
  cialis dosing options status
<a href="http://pharmshop-online.org">generic cialis online
</a> - long term effects of cialis
cialis buy jump to

152 JeromeLS JeromeLS | E-mail | Web | 25. září 2018 v 13:18 | Reagovat

<a href=http://ygeef.us/can-you-overdose-on-vicodin/>http://ygeef.us/can-you-overdose-on-vicodin/</a> wableFisreltetrotO

153 svobodar svobodar | E-mail | Web | 26. září 2018 v 18:01 | Reagovat

<a href=https://goo.gl/SE2Yzo>это не похоже</a>

154 UUClarence UUClarence | E-mail | Web | 27. září 2018 v 6:20 | Reagovat

<a href=http://xxcti.us/what-is-the-maximum-dose-of-paxil/>What Is The Maximum Dose Of Paxil?</a> wableFisreltetrotO

155 Georgeknows Georgeknows | E-mail | Web | 28. září 2018 v 14:54 | Reagovat

<a href=http://vojxj.us/>http://vojxj.us/</a> wableFisreltetrotO

156 twilahv18 twilahv18 | E-mail | Web | 29. září 2018 v 15:41 | Reagovat

Proposal recto moved:
http://marisol.forum.telrock.net

157 Dennisgep Dennisgep | E-mail | Web | 30. září 2018 v 3:14 | Reagovat

Ктп киоскового типа, КТП КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ москва, Производство ктп москва и другое Вы найдете на нашем специализированном сайте:https://sviloguzov.ru/ - Вы нашли то, что искали!

158 Jamescoasy Jamescoasy | E-mail | Web | 1. října 2018 v 3:00 | Reagovat

Detroit had a key review go its <a href=http://www.cheapnfljerseysclub.us.com/>Cheap Jerseys Online</a> way.
NASHVILLE, Tenn. (AP) 锟?The Tennessee Titans have placed wide receiver Andrew Turzilli and linebacker Yannik Cudjoe-Virgil on injured reserve and waived two others in trimming their roster to 75 players.
However, the group isn't due to announce its financing plan until May 20.
"It breaks my heart that is what happened to the university and for the kids playing here and for the fans that follow it, because it wasn't dealt with properly and it wasn't done rightly," Carroll said.
Matt Cassel will make his second start in place of Romo after Brandon Weeden went 0-3 filling in for the franchise leader in yards passing and touchdown passes. Cassel had more success throwing downfield to wide receivers than Weeden, although he had three interceptions in a 27-20 loss to the Giants.
"I was lucky and fortunate <a href=http://www.wholesaleauthenticjerseyscheap.us.com/>Wholesale Jerseys NFL</a> for the penalty," said Prater, adding he was having "a little temper tantrum 锟?until I saw the flag."

159 AndrewJM AndrewJM | E-mail | Web | 1. října 2018 v 17:45 | Reagovat

<a href=http://yqcyj.us/struggling-with-an-carisoprodol-addiction/>http://yqcyj.us/struggling-with-an-carisoprodol-addiction/</a> wableFisreltetrotO

160 GKRoberto GKRoberto | E-mail | Web | 2. října 2018 v 17:04 | Reagovat

<a href=http://allzone.eu/buy-valium-online-cheap-overnight-delivery/>http://allzone.eu/buy-valium-online-cheap-overnight-delivery/</a> wableFisreltetrotO

161 JohnRK JohnRK | E-mail | Web | 4. října 2018 v 4:23 | Reagovat

<a href=http://nxuhp.us/>http://nxuhp.us/</a> wableFisreltetrotO

162 DFThomas DFThomas | E-mail | Web | 5. října 2018 v 6:25 | Reagovat

<a href=http://tddbc.us/the-effects-of-ambien-use/>http://tddbc.us/the-effects-of-ambien-use/</a> wableFisreltetrotO

163 JJDavid JJDavid | E-mail | Web | 5. října 2018 v 17:03 | Reagovat

<a href=http://yiglt.us/can-you-overdose-on-phentermine/>http://yiglt.us/can-you-overdose-on-phentermine/</a> wableFisreltetrotO

164 OCRodolfo OCRodolfo | E-mail | Web | 5. října 2018 v 20:46 | Reagovat

<a href=http://sjvel.us/why-is-it-better-to-buy-klonopin-online/>http://sjvel.us/why-is-it-better-to-buy-klonopin-online/</a> wableFisreltetrotO

165 DavidDQ DavidDQ | E-mail | Web | 6. října 2018 v 0:58 | Reagovat

<a href=http://vyhps.us/how-does-abilify-work/>http://vyhps.us/how-does-abilify-work/</a> wableFisreltetrotO

166 Franciscib Franciscib | E-mail | Web | 6. října 2018 v 4:29 | Reagovat

<a href=http://ordercialisjlp.com/daily-dosage-of-cialis/>http://ordercialisjlp.com/daily-dosage-of-cialis/</a> wableFisreltetrotO

167 Davidelede Davidelede | E-mail | Web | 8. října 2018 v 0:02 | Reagovat

<a href=http://tddbc.us/>http://tddbc.us/</a> wableFisreltetrotO

168 SXEnrique SXEnrique | E-mail | Web | 8. října 2018 v 13:27 | Reagovat

<a href=http://shjto.us/diazepam-dosage-guide-with-precautions/>http://shjto.us/diazepam-dosage-guide-with-precautions/</a> wableFisreltetrotO

169 OliverHex OliverHex | E-mail | Web | 8. října 2018 v 14:55 | Reagovat

<a href=http://ygbcc.us/>http://ygbcc.us/</a> wableFisreltetrotO

170 JDScott JDScott | E-mail | Web | 8. října 2018 v 23:10 | Reagovat

<a href=http://vfbap.us/whats-your-ativan-dosage/>http://vfbap.us/whats-your-ativan-dosage/</a> wableFisreltetrotO

171 PIPhilip PIPhilip | E-mail | Web | 9. října 2018 v 0:48 | Reagovat

<a href=http://vfbap.us/ativan-overdose-treatment/>http://vfbap.us/ativan-overdose-treatment/</a> wableFisreltetrotO

172 KeithAC KeithAC | E-mail | Web | 9. října 2018 v 4:07 | Reagovat

<a href=http://vyhps.us/how-to-get-high-off-of-abilify/>http://vyhps.us/how-to-get-high-off-of-abilify/</a> wableFisreltetrotO

173 WilliamArbiz WilliamArbiz | E-mail | Web | 9. října 2018 v 5:38 | Reagovat

<a href=http://clomidrx.com/clomid/what-is-generic-clomid/>http://clomidrx.com/clomid/what-is-generic-clomid/</a> wableFisreltetrotO

174 RDRon RDRon | E-mail | Web | 9. října 2018 v 5:56 | Reagovat

<a href=http://nxuhp.us/what-is-the-clonazepam-withdrawal-timeline/>http://nxuhp.us/what-is-the-clonazepam-withdrawal-timeline/</a> wableFisreltetrotO

175 Dustiniroth Dustiniroth | E-mail | Web | 9. října 2018 v 14:59 | Reagovat

<a href=http://ocalic.eu/how-to-get-a-prescription-for-ambien-online/>http://ocalic.eu/how-to-get-a-prescription-for-ambien-online/</a> wableFisreltetrotO

176 Ricardoanype Ricardoanype | E-mail | Web | 9. října 2018 v 23:02 | Reagovat

<a href=http://allzone.eu/is-online-prescription-for-valium-valid/>http://allzone.eu/is-online-prescription-for-valium-valid/</a> wableFisreltetrotO

177 EMSamuel EMSamuel | E-mail | Web | Středa v 4:40 | Reagovat

<a href=http://www.ativanx.com/lorazepam/buy-ativan-online-no-prescription/>http://www.ativanx.com/lorazepam/buy-ativan-online-no-prescription/</a> wableFisreltetrotO

178 GNJames GNJames | E-mail | Web | Středa v 18:13 | Reagovat

<a href=http://healthbbc.us/>http://healthbbc.us/</a> wableFisreltetrotO

179 StephenMQ StephenMQ | E-mail | Web | Čtvrtek v 18:56 | Reagovat

<a href=http://trcwl.us/can-you-withdraw-from-adipex-at-home/>http://trcwl.us/can-you-withdraw-from-adipex-at-home/</a> wableFisreltetrotO

180 HAAaron HAAaron | E-mail | Web | Neděle v 6:46 | Reagovat

<a href=http://ygbcc.us/anyone-taking-propecia-for-insomnia/>http://ygbcc.us/anyone-taking-propecia-for-insomnia/</a> wableFisreltetrotO

181 RebeccaFuese RebeccaFuese | E-mail | Web | Neděle v 13:01 | Reagovat

Add me kik -    SOBOMA

<a href=http://myhotmy.com><img src="http://vyfoo.ru/72022b5e308ae172f30660bef78f39c8.jpg"></a>

Add me kik -    BOMOSO
ONOMORA
SOBOMA
REMUDO
ASOMPO

dating site for husky guys
arnold schwarzenegger tells son to stop dating miley cyrus
dating service in chandigarh
black woman's guide to dating a white man
how to know if he's on dating sites

dating uitgaan
common usernames for dating sites
mary kate and ashley olsen dating history
cherry blossom asian dating already a member
importance of radiocarbon dating

affordable matchmaking services;90
dating a transsexual mtf;40
dating site crossword
christian dating web site;30
cat and mouse dating
hookup sites in canada;40
ashley madison dating site 2010

site de rencontre pour blancs

182 DasidNuawn DasidNuawn | E-mail | Web | Neděle v 14:58 | Reagovat

...<a href=http://fccland.ru/>:)</a>

183 RobertMG RobertMG | E-mail | Web | Včera v 17:43 | Reagovat

<a href=http://ufjpb.us/>http://ufjpb.us/</a> wableFisreltetrotO

184 PFMarcel PFMarcel | E-mail | Web | Včera v 19:57 | Reagovat

<a href=http://yiglt.us/>http://yiglt.us/</a> wableFisreltetrotO

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama