Tu je kára, ten to ryje, český jazyk, špetka poezie, editorka, zlobivá holka a Básnička psaná na sklíčka

Základní lingvistické metody a přístupy k jazyku

13. ledna 2007 v 19:10 | Básnička |  Jazykověda
Základní lingvistické metody:

metoda synchronní (synchronická, popisná, deskriptivní) - jde o popis určitého stadia jazyka, zpravidla jeho současného stavu, touto metodou popisovali jazyk američtí strukturalisté (Franz Boas, Noam Chomsky, Leonard Bloomfield, Edward Sapir, Benjamin Whorf,…) - důraz na antropologii a etnografii → studium indiánských jazyků, výrazný sklon k přeceňování formy na úkor obsahu, snaha využít matematických metod; současné evropské školy (podceňují diachronní studium) - většina lingvistů dává přednost studiu synchronnímu

metoda diachronní (diachronická, historická) - studuje vývoj jazyka, typická pro historickou gramatiku (Jacob Grimm), mladogramatiky (Karl Brugmann, Hermann Osthoff,…)

metoda srovnávací (komparastika) - srovnávání vývoje příbuzných jazyků, využívala jí srovnávací (historickosrovnávací) gramatika (Rasmus Rask, Franz Bopp,…)

Ferdinand de Saussure - rozlišil hledisko diachronní a synchronní, podle něho je každý z těchto dvou přístupů vědecký a přináší kladné výsledky, protože každý jev se vyznačuje jednak svým vývojem, jednak svým vztahem k ostatním jevům, které vedle něho existují v daném okamžiku; z metodologických důvodů je však třeba vždy oba tyto přístupy důsledně rozlišovat. → dichotomie - synchronní lingvistika × diachronní lingvistika
Kurs obecné lingvistiky - paradigmatické základy strukturalistického přístupu
· inspirace Durkheimem, zvláště v chápání jazyka jako společenského faktu se všemi důsledky, jež z toho plynou - je kolektivní reprezentací, je nadindividuální, má utlačivou sílu
· jazyk je význačný znakový systém i sociální jev, proto výklad jeho strukturální analýzy umožňuje přesahy k analýze společenských jevů jako sémiotických faktů
· řeč = nejvýznamnější společenské komunikační médium
· řeč má dva komponenty: jazyk a mluvu (langue a parole)
· jazyk je systém znaků, kód, kolektivní a musíme ho respektovat
· mluva je materiální aplikace jazyka; individuální, projevem naší vůle
· řeč je výsledkem spojení souboru pasivních kolektivních pravidel (konvencí) a aktivních individuálních výkonů mluvy
· Zatímco používáním jazyka (1+1+1+1...= I) se všichni mluvčí podílejí na jeho existenci, tak mluvu je nutné považovat za souhrn jednotlivých případů, je materiálním souborem toho, co lidé říkají (1+1´+1´´+1´´´+...)
· jazyk je systém znaků s jednotou smyslu a akustického obrazu
- je sociální institucí - znakový systém srovnatelný s písmem, symbolickými rituály, zdvořilostními formami, vojenskými signály apod.
- je ze společenských znakových systémů nejdůležitější, protože většinu ostatních prostupuje a do značné míry umožňuje
- je reprezentován písmem: jazyk a písmo jsou dva odlišné znakové systémy, přičemž druhý existuje výlučně proto, aby reprezentoval první
- sémiologie (nebo sémiotika) = věda, která studuje znakové systémy
- lingvistika = sémiologie jazyka
· jazykový znak nesjednocuje věc a jméno, ale pojem a akustický obraz
- akustický obraz není materiální zvuk, něco čistě fyzického, ale psychický otisk tohoto zvuku
- slovo "tree" [tri:] značí pojem strom; pojem strom odpovídá nějaké empirické entitě stromu
- znak je psychická jednotka, spojení zvukové a konceptuální představy
- akustický obraz = označující = signifiant; pojem = označované = signifié
· vlastnosti znaku: lineárnost, diskontinuita, arbitrárnost - svazek sjednocující označující a označované je arbitrární; idea českého slova pes není se sledem hlásek p-e-s, který jí slouží jako označující, spjata žádným vnitřním vztahem; stejně dobře by ji mohl zastupovat libovolný jiný sled, jak to dosvědčují rozdíly mezi jazyky; ne/proměnlivost - jestliže se ve vztahu k ideji, kterou zastupuje, jeví označující jako libovolně zvolené, pak ve vztahu k jazykovému společenství, které ho užívá, libovolné není, je dané.
Pražská škola - ve svých Tezích uvedli představitelé Pražské školy (Vilém Mathesus, Roman Jakobson, Bohuslav Havránek, Bohumil Trnka, Jan Rypka, N. S. Trubeckoj,…): "Nelze klásti nepřekonatelné hráze mezi metodou synchronickou a diachronickou tak, jako to činí škola ženevská." → kritika de Saussurovy dichotomie - Oba způsoby rozboru jazykových jevů nelze od sebe zcela oddělovat, při studiu může lingvista posuzovat jazyk stejně dobře ze synchronního jako z diachronního hlediska, avšak zpravidla musí přihlédnout i k hledisku opačnému; jeden z obou způsobů práce je cílem, druhý by měl být prostředkem usnadňujícím dosažení tohoto cíle; strukturální diachronie - nezabývají se vývojem izolovaných částí jazyka (jako mladogramatikové), ale studují buď vývoj celého systému nebo - pokud se zabývají pouze některou jeho částí - berou v úvahu celý komplex vztahů a funkcí daného jevu v systému; program nové synchronicky zaměřené jazykovědné analýzy, zásady pražské fonologie (Trubeckoj, Jakobson), funkčně pojaté hláskosloví, cíl: pěstovat lingvistiku na základě funkčně strukturálním; směr trubeckovsko-jakobsonovský - velkorysé vidění obecných systémových linií, hluboký smysl pro modelování jazyka - strukturální, směr mathesiovsko-havránkovský - jemné vysledování vnitorsystémových vztahů se zvláštním zřetelem k funkční specializaci vyjadřovacích prostředků daného jazykového systému, oba přístupy se navzájem doplňovaly a v syntéze obou záležela právě největší síla PŠ; Jakobson - vztah fonologie a morfologie, Trnka - vztah morfologie a syntaxe
Kodaňská škola (Viggo Bröndal, Luis Hjelmslev) - navazovali na de Saussura a Pražskou školu (Teze), glosématika - Luis Hjelmslev, podobně jako de Saussure považuje jazyk za formu, nikoli za substanci, nejdůležitější v jazyce je podle něho abstraktní hodnota jednotek daná jejich vzájemnými vztahy, nikoli vlastní jednotky a jejich fonetická, grafická nebo jiná podoba (→ kritika - jednostranný formalismus) - přecenění formálních jevů (vztahů mezi jednotkami) a nedocenění vlastních jednotek; přepracovány základní Saussurovy dichotomie - opozice langue/paroleschéma/text, paradigma/syntagmasystém/proces (funkce buď-anebo/funkce a-a), signifié/signifiantobsah/výraz, dále rozlišuje substanci a formu; rozdíl s Pražskou školou - pro fonémy zavádí nový termín cenémy (prázdný) - klade důraz na jejich abstraktní hodnotu a nezajímá se o jejich fonetickou podobu, morfémplerém (plný); nový pohled na jazyk z hlediska epistemologie (teorie poznání); pokus o systematické porovnání struktur přirozených jazyků se strukturami všech ostatních sémiologických systémů, tj. se strukturami všech systémů, které slouží ke komunikaci včetně systémů nejazykových
Noam Chomsky - dílo "Syntaktické struktury" - generativní (transformační) mluvnice - mluvnice, která se dívá na jazyk jako tvůrčí proces, v němž se jednotlivé věty generují (tj. vytvářejí) podle předem daných pravidel, souhrn těchto pravidel považuje za gramatiku jazyka; pravidel i jazykových jednotek je podle něho omezený počet, umožňují však "generovat" neomezené množství vět podle okamžité potřeby mluvčího; při pokusu formalizovat popis gramatiky, tj. popsat ji pomocí symbolů, se snaží o maximální zjednodušení takového popisu → zavádí pojem "jádrových vět", tj. několika základních jednoduchých vět, z nichž jsou všechny ostatní věty a všechna souvětí odvozeny pomocí transformačních pravidel, první varianta jeho teorie - čistě formální - kritika, druhá varianta - přepracoval své původní pojetí syntaktické složky, prohloubil pojetí fonetické složky a navíc zařadil i složku sémantickou, kompetence - neohraničená možnost vytvářet nové věty příslušného jazyka, tvůrčí duchovní složka (tvorba úplně nových vět, ne opakování), záležitost vždy jediného mluvčího (ne abstraktní systém jazyka jako u langue de Saussura), ideální kompetence - srovnatelná s langue × performance (výkon, provedení) - souhrn skutečných konkrétních jazykových projevů mluvčího, do značné míry závislá na kompetenci, zároveň je silně ovlivněna mimojazykovými faktory, jako je omezená kapacita paměti, nedbalost či roztržitost mluvčího apod.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (104)
Zobrazit starší komentáře

1 warrion warrion | 12. ledna 2010 v 16:10 | Reagovat

Ahoj, hrozně moc díky za tehle článek, jelikož mám zítra zkoušku a k tomuhle okruhu absolutně nic XD

2 zuzana zuzana | 27. ledna 2010 v 19:45 | Reagovat

super, diky, k takýmto veciam sa tažko dostaaava, velmi mi to pomohlo ku skuuuške....

3 Thozasjorog Thozasjorog | E-mail | 7. dubna 2017 v 13:27 | Reagovat

cialis from canada daily privacy policy
http://pharmashop-online.com - cialis usa
  buy cialis in the uk
<a href="http://pharmashop-online.com">generic cialis
</a> - cialis 10mg or 20mg login
cialis and alcohol username

4 Zuxmoity Zuxmoity | E-mail | Web | 19. dubna 2017 v 11:42 | Reagovat

jhopea <a href=http://buytadalafilonrx.com>buy cialis</a> lconsequenced <a href=http://buytadalafilonrx.com>buy cialis in uk online</a> zmannersl

5 Rqjmoity Rqjmoity | E-mail | Web | 19. dubna 2017 v 21:28 | Reagovat

bgrounds <a href= http://buytadalafilonrx.com >buy cialis online</a> sladiesn <a href= http://buytadalafilonrx.com >buy cialis in the usa</a> isuppero

6 Xjomoity Xjomoity | E-mail | Web | 21. dubna 2017 v 15:10 | Reagovat

lbecausex <a href= http://cialisonline-24.com >generic cialis</a>
buy generic cialis 5mg online
<a href=http://cialisonline-24.com>cialis online</a>

7 Syxmoity Syxmoity | E-mail | Web | 21. dubna 2017 v 16:32 | Reagovat

ztrustu <a href= http://cialisonline-24.com >cialis price</a>
cialis pills ingredients
<a href=http://cialisonline-24.com>cialis online</a>

8 Wbrmoity Wbrmoity | E-mail | Web | 22. dubna 2017 v 3:42 | Reagovat

qdifferentp <a href= http://cialisonline-24.com >cialis coupon</a>
buy cialis generic prescription
<a href=http://cialisonline-24.com>cialis price</a>

9 Hhnmoity Hhnmoity | E-mail | Web | 22. dubna 2017 v 6:05 | Reagovat

cgoodz <a href= http://cialisonline-24.com >cialis price</a>
metformin onset cialis generic pills
<a href=http://cialisonline-24.com>cialis price</a>

10 Pafmoity Pafmoity | E-mail | Web | 22. dubna 2017 v 14:52 | Reagovat

http://genericviagra24h.com lower cost viagra <a href= http://genericviagra24h.com >generic viagra online pharmacy</a> viagra and cocaine

11 Givmoity Givmoity | E-mail | Web | 22. dubna 2017 v 16:10 | Reagovat

http://genericviagra24h.com viagra versus cialis <a href= http://genericviagra24h.com >generic viagra</a> where to buy viagra

12 Asxmoity Asxmoity | E-mail | Web | 22. dubna 2017 v 17:55 | Reagovat

http://genericviagra24h.com active ingredient in viagra <a href= http://genericviagra24h.com >generic viagra online pharmacy</a> viagra coupons online

13 Dqnmoity Dqnmoity | E-mail | Web | 22. dubna 2017 v 20:34 | Reagovat

http://genericviagra24h.com viagra pills for sale <a href= http://genericviagra24h.com >sildenafil</a> herbal viagra for sale

14 Phqmoity Phqmoity | E-mail | Web | 22. dubna 2017 v 23:42 | Reagovat

http://genericviagra24h.com viagra ice cream <a href= http://genericviagra24h.com >generic viagra</a> where can i buy viagra online

15 Ssimoity Ssimoity | E-mail | Web | 23. dubna 2017 v 14:45 | Reagovat

lfirstd <a href= http://cymbaltaph24h.com >cymbalta price</a>
nothingm
<a href=http://cymbaltaph24h.com>cymbalta price</a>

16 Sldmoity Sldmoity | E-mail | Web | 23. dubna 2017 v 23:43 | Reagovat

ho'clocky <a href= http://prednisoneph24h.com >prednisone for cats</a>
darks
<a href=http://prednisoneph24h.com>prednisone 10mg</a>

17 Vxxmoity Vxxmoity | E-mail | Web | 24. dubna 2017 v 1:42 | Reagovat

jfather'ss <a href= http://prednisoneph24h.com >prednisone 20mg</a>
scarcelyj
<a href=http://prednisoneph24h.com>prednisone 10mg</a>

18 Lpwmoity Lpwmoity | E-mail | Web | 24. dubna 2017 v 15:20 | Reagovat

otheiri <a href= http://buycialison24.com >cialis</a>
afterwardsv
<a href=http://buycialison24.com>generic cialis</a>

19 Lhvmoity Lhvmoity | E-mail | Web | 24. dubna 2017 v 18:14 | Reagovat

nreplyk <a href= http://buycialison24.com >cialis online</a>
Ox
<a href=http://buycialison24.com>buy cialis online</a>

20 Zhzmoity Zhzmoity | E-mail | Web | 24. dubna 2017 v 19:41 | Reagovat

lbeingg <a href= http://buycialison24.com >buy cialis online</a>
ownm
<a href=http://buycialison24.com>cialis online</a>

21 Wlxmoity Wlxmoity | E-mail | Web | 24. dubna 2017 v 20:23 | Reagovat

iplacesu <a href= http://buycialison24.com >generic cialis</a>
Ol
<a href=http://buycialison24.com>cialis</a>

22 Ywymoity Ywymoity | E-mail | Web | 24. dubna 2017 v 21:48 | Reagovat

owasj <a href= http://buycialison24.com >tadalafil</a>
placesz
<a href=http://buycialison24.com>buy cialis online 24</a>

23 Richardwer Richardwer | E-mail | Web | 25. dubna 2017 v 13:20 | Reagovat

yyou'lls <a href= http://genericviagrassl.com >viagra</a> what happens when women take viagra http://genericviagrassl.com natural viagra substitute

24 Richardwer Richardwer | E-mail | Web | 25. dubna 2017 v 14:01 | Reagovat

ebesidesz <a href= http://genericviagrassl.com >viagra generic</a> viagra commercial asian actress http://genericviagrassl.com fucking on viagra

25 Richardwer Richardwer | E-mail | Web | 25. dubna 2017 v 16:07 | Reagovat

gresolvedf <a href= http://genericviagrassl.com >viagra</a> main ingredient in viagra http://genericviagrassl.com how does viagra work

26 Richardwer Richardwer | E-mail | Web | 25. dubna 2017 v 18:48 | Reagovat

jmasterh <a href= http://genericviagrassl.com >viagra</a> buying viagra from canada http://genericviagrassl.com viagra 25mg

27 Richardwer Richardwer | E-mail | Web | 25. dubna 2017 v 20:07 | Reagovat

qpleasureq <a href= http://genericviagrassl.com >viagra</a> when viagra doesnt work http://genericviagrassl.com gold viagra

28 Richardwer Richardwer | E-mail | Web | 25. dubna 2017 v 20:48 | Reagovat

pmayf <a href= http://genericviagrassl.com >cheap viagra</a> viagra logo http://genericviagrassl.com viagra samples free

29 Richardwer Richardwer | E-mail | Web | 26. dubna 2017 v 2:21 | Reagovat

xletterf <a href= http://genericviagrassl.com >generic viagra</a> natural viagra pills http://genericviagrassl.com viagra commercial asian

30 Davidkip Davidkip | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 13:42 | Reagovat

msightl <a href= http://levardph.com/ >levitra</a> levitra 20 mg o viagra http://levardph.com/ is there a generic levitra

31 PeterVek PeterVek | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 12:42 | Reagovat

s <a href= http://modafinil24h.com >modafinil purchase</a> worse http://modafinil24h.com god

32 Davidrouro Davidrouro | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 21:33 | Reagovat

g <a href= http://modafinil24h.com >provigil generic</a> remained <a href=http://modafinil24h.com>modafinil online</a>

33 Brenderoxill Brenderoxill | E-mail | Web | 28. června 2017 v 1:55 | Reagovat

<a href=http://levitrabis.com/levitra/q.php?q=buy-levitra-generic-cheap-order-online-with-no-script>Buy levitra generic cheap order online with no script</a> - Buy levitra generic cheap order online with no script

34 GradyFlesy GradyFlesy | E-mail | Web | 6. července 2017 v 6:25 | Reagovat

<a href=http://www.ativanx.com/>buy ativan cheap online</a> - buy ativan cheap online

35 Amandazesse Amandazesse | E-mail | Web | 28. července 2017 v 21:04 | Reagovat

<a href=http://baumarktxxx.eu/doppelschleifmaschine-mit-extra-breiter-scheibe-40x150-mm-5-jahre-garantie/>http://baumarktxxx.eu/doppelschleifmaschine-mit-extra-breiter-scheibe-40x150-mm-5-jahre-garantie/</a> VavaHign

36 Gregorytit Gregorytit | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 6:10 | Reagovat

<a href=http://buy7viagra7online.com/>http://buy7viagra7online.com/</a> reriadese

37 NatalieWag NatalieWag | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 19:56 | Reagovat

<a href=http://buyaccutanenow.com/>http://buyaccutanenow.com/</a> DerArrerma

38 BrandonCop BrandonCop | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 21:27 | Reagovat

<a href=http://buyaccutanenow.com/>http://buyaccutanenow.com/</a> reriadese

39 LindaDup LindaDup | E-mail | Web | 6. srpna 2017 v 19:22 | Reagovat

<a href=http://mystorex.com/>http://mystorex.com/</a> Adappeawive

40 GregoryCiz GregoryCiz | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 2:21 | Reagovat

<a href=http://dbaby.eu/>http://dbaby.eu/</a> Adappeawive

41 RogerMef RogerMef | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 13:43 | Reagovat

<a href=http://sportelektronik.eu/?p=2086>http://sportelektronik.eu/?p=2086</a> Adappeawive

42 Kevinlip Kevinlip | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 20:42 | Reagovat

<a href=http://medicxr.com/laser-acne-treatment-benefits/>http://medicxr.com/laser-acne-treatment-benefits/</a> Adappeawive

43 Feltoncoend Feltoncoend | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 15:15 | Reagovat

<a href=http://healthfree.us/>http://healthfree.us/</a> Adappeawive

44 OliverSpoox OliverSpoox | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 5:17 | Reagovat

<a href=http://medicnew.us/>http://medicnew.us/</a> Adappeawive

45 Williamheels Williamheels | E-mail | Web | 11. srpna 2017 v 17:55 | Reagovat

<a href=http://lanatrade.eu/>http://lanatrade.eu/</a> DerArrerma

46 ZraigTuh ZraigTuh | E-mail | 16. srpna 2017 v 0:51 | Reagovat

cialis 20mg pills most users ever online was
http://cialiswalmart.net - cialis over the counter at walmart
  cialis canadian pharmacy no prescription register an account
<a href="http://cialiswalmart.net">cialis over the counter
</a> - cialis trackback kommentera
cialis and alcohol side effects in total there are

47 EvelynSic EvelynSic | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 23:56 | Reagovat

<a href=http://medicabc.us/>http://medicabc.us/</a> Digagriny

48 ScottHah ScottHah | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 8:07 | Reagovat

<a href=http://medicplus.us/>http://medicplus.us/</a> DerArrerma

49 Breannaoweda Breannaoweda | E-mail | Web | 27. srpna 2017 v 13:18 | Reagovat

<a href=http://tramadol50mgcheap.com/>http://tramadol50mgcheap.com/</a> DerArrerma

50 CarlosOxyNc CarlosOxyNc | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 8:01 | Reagovat

<a href=http://nutritioninpill.com/>http://nutritioninpill.com/</a> DerArrerma

51 Wandaabopy Wandaabopy | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 3:27 | Reagovat

<a href=http://medicxr.com/>http://medicxr.com/</a> DerArrerma

52 DorisSoPle DorisSoPle | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 21:52 | Reagovat

<a href=http://dekorshop.eu/>http://dekorshop.eu/</a> DerArrerma

53 JamesRed JamesRed | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 6:52 | Reagovat

<a href=http://buecherx.eu/>http://buecherx.eu/</a> DerArrerma

54 Magdaunjub Magdaunjub | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 7:32 | Reagovat

<a href=http://baumarktx.eu/>http://baumarktx.eu/</a> DerArrerma

55 TimothyAdaph TimothyAdaph | E-mail | Web | 1. září 2017 v 7:40 | Reagovat

<a href=http://haushaltshop.eu/>http://haushaltshop.eu/</a> DerArrerma

56 JoannGen JoannGen | E-mail | Web | 2. září 2017 v 15:39 | Reagovat

<a href=http://lowpricesedpills.com/>http://lowpricesedpills.com/</a> DerArrerma

57 Angelanut Angelanut | E-mail | Web | 3. září 2017 v 7:51 | Reagovat

<a href=http://levitrabis.com/>http://levitrabis.com/</a> DerArrerma

58 JoyceGurdy JoyceGurdy | E-mail | Web | 3. září 2017 v 19:02 | Reagovat

<a href=http://vimaxpills2015.com/>http://vimaxpills2015.com/</a> DerArrerma

59 SarahVes SarahVes | E-mail | Web | 6. září 2017 v 4:57 | Reagovat

<a href=http://nexiumonlinegeneric.net/>http://nexiumonlinegeneric.net/</a> DerArrerma

60 JuliaNeK JuliaNeK | E-mail | Web | 7. září 2017 v 22:12 | Reagovat

<a href=http://www.healtek.us/>http://www.healtek.us/</a> DerArrerma

61 Marlenehouby Marlenehouby | E-mail | Web | 8. září 2017 v 14:35 | Reagovat

<a href=http://lasixonlinebuy.org/>http://lasixonlinebuy.org/</a> DerArrerma

62 MelissaMap MelissaMap | E-mail | Web | 9. září 2017 v 20:23 | Reagovat

<a href=http://goodsxr.com/>http://goodsxr.com/</a> DerArrerma

63 VivianBem VivianBem | E-mail | Web | 10. září 2017 v 20:33 | Reagovat

<a href=http://buyaccutanenow.com/>http://buyaccutanenow.com/</a> DerArrerma

64 Arlenequito Arlenequito | E-mail | Web | 11. září 2017 v 21:08 | Reagovat

<a href=http://vicodinstory.com/>http://vicodinstory.com/</a> DerArrerma

65 Robynpoche Robynpoche | E-mail | Web | 12. září 2017 v 21:11 | Reagovat

<a href=http://fitnesdeals.us/>http://fitnesdeals.us/</a> DerArrerma

66 RhondaSeeta RhondaSeeta | E-mail | Web | 16. září 2017 v 21:48 | Reagovat

<a href=http://phonexdeals.us/>http://phonexdeals.us/</a> HokeNokydoowly

67 Viviantek Viviantek | E-mail | Web | 28. září 2017 v 9:28 | Reagovat

<a href=http://healthfree.us/>http://healthfree.us/</a> HokeNokydoowly

68 Dickyznem Dickyznem | E-mail | 20. ledna 2018 v 19:05 | Reagovat

cialis online pharmacy welcome guest. please login or register
http://viagrawithoutdoctorpres.net - viagra no prescription
  cialis dosage when to take forum contains new posts
<a href="http://viagrawithoutdoctorpres.net">viagra without a doctor prescription usa
</a> - best price genuine cialis
cialis 20mg canada msn messenger

69 Otelpiono Otelpiono | E-mail | Web | 7. února 2018 v 16:52 | Reagovat

Недорогой отель Владимирский находится рядом с центром Нижнего Новгорода. Ближайшая станция метро Ленинская находится в 640 м от гостиницы, что позволяет попасть в центр города за 10-15 минут. Гостиница располагается в Нижнем Новгороде рядом с ЖД вокзалом.

<a href=http://vladimir-otel.ru>Отель в Нижнем Новгороде</a>

70 RobertVathe RobertVathe | E-mail | Web | 8. února 2018 v 12:41 | Reagovat

Cruise Travel, Crowdfunding 75, Laminine LPGN http://galusa777.com/

71 miayq11 miayq11 | E-mail | Web | 8. února 2018 v 21:25 | Reagovat

Started untrodden snare throw
http://premium.cars.purplesphere.in/?post.joslyn
really hot free porn pakenham secondary collage porn extreme orgy porn tube felicity grace free porn vids 5 inch dick porn

72 ashleesk3 ashleesk3 | E-mail | Web | 11. února 2018 v 17:11 | Reagovat

Unprofessional shemales  
http://shemale.replyme.pw/?private-jennifer
  free video oorn shamle sex movies shomale sex ebony tgirl movies shemall pictures

73 shariig18 shariig18 | E-mail | Web | 14. února 2018 v 10:30 | Reagovat

My new gay porn site  
http://gay.adultgalls.com/?page_braydon
  gay people gay beijing free gay chat online gay rights facts gay flash game

74 EVSamuel EVSamuel | E-mail | Web | 24. února 2018 v 16:24 | Reagovat

Приглашаю Вас на старый но очень эффективный проект по заработку денег.
Способ заработка заключается в том, что Вам пришла реклама вы просто нажмали на крестик закрыть и получаете свои денюшки.
Минимальный вывод составляет от $0.01<a href=https://goo.gl/sPDXSv> Cсылка на проект-->>> </a>

75 SeregaElota SeregaElota | E-mail | 25. února 2018 v 21:02 | Reagovat

привет. ты мне нужен как реферал тут:
https://golden-tea.me/?ref=263249

Суть одна- главное зарегистрируйся,

на бонусы посади 1 дерево бесплатно и заходи через месяц-другой,

выводи деньги на Киви или Яндекс.

Вложений не требуется.

Буду ждать
;)

Я раз в месяц с 1 аккаунта имею 600 рублей, потому что деревьев на 200 рублей посадила сначала

76 MaynardExolo MaynardExolo | E-mail | Web | 26. února 2018 v 14:55 | Reagovat

<a href=https://doc23.ru>Купить свидетельство, диплом курсов иностранных языков Челябинск</a> - Купить удостоверение по охране труда в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Воронеже, Липецке, Уфе, Астрахани, Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске, Перми

77 vipteletwo vipteletwo | E-mail | 26. února 2018 v 18:42 | Reagovat

Anonymous mobile connection  with a change of voice and number (CallerId)!

You can call absolutely from any number, friend’s, wife’s or +77777777777
Calls around the world from 3 cent per minute

Free and unlimited number and voice substitution, complete anonymity

Works on all platforms and phones (Windows, Linux, Android, Iphone, Nokia, etc.)

Works through the app or our sim card

Prices: Setup, install, connect, just 100 $

We will give you test calls from any number to any number.

Contacts: e-mail    -  vipsecurecall@gmail.com
Viber     -  +7 988 320 89 22
WhatsApp  -  +7 988 320 89 22
Telegram  -  @Vip_Security
Icq       -  723882584

78 REMONTki REMONTki | E-mail | Web | 4. března 2018 v 6:59 | Reagovat

hot news of USA We n we publish all of them hot and important events USA, analytics experts. All evil on earth exists with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Enthusiasts. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Smile! <a href=http://remmont.com>Interior News</a>

<IMG>http://remmont.com/wp-admin/images/index.png alt=Donbass border=10 height=240 width=400</IMG>

79 roydy3 roydy3 | E-mail | Web | 4. března 2018 v 17:11 | Reagovat

Chit my modish project
http://peggme.yopoint.in/?profile.viviana
erotic movies online erotic japanese art rihanna erotic erotic hypnosis orgasm adultsex

80 ElenaGolunovaOfficial ElenaGolunovaOfficial | E-mail | Web | 5. března 2018 v 17:03 | Reagovat

Все желающие, заходите к нам на официальный сайт сайт https://golunova-elena.ru/ Елены Голуновой.

Добро пожаловать на официальный сайт Елены Голуновой.

Тут вы сможете задать любой волнующий Вас вопрос сильнейшему экстрасенсу 13 битвы экстрасенсов.
Официальный сайт Елены Голуновой

Здравствуйте! Меня зовут Елена Голунова, я приветствую Вас на своем официальном сайте! Здесь Вы найдете информацию обо мне и фотографии, а так же через мой сайт вы сможете задать мне вопрос пройдя тест.

Я урожанка Новосибирска и мне 43 года, экстросенсорикой я занимаюсь очень давно в основном черная магия меня интересует которая не менее эффективна чем белая магия.

У меня трое сыновей, Влад который Кадони 25-и лет, до него Виктор Голунов и средний сын Дмитрий которому 15 лет и он уже обладает способностями.

Наш сайт  https://golunova-elena.ru/

81 dustinno69 dustinno69 | E-mail | Web | 6. března 2018 v 3:41 | Reagovat

Original devise
http://arab.girls.tv.yopoint.in/?post-alice
unc american pancasila thoughts porn

82 RobertVathe RobertVathe | E-mail | Web | 6. března 2018 v 13:54 | Reagovat

НОвый продукт на базе норвежского исходного экстракта YTE ( на нем в 2011-2012 годах выпускался американский ламинин )от GET Your Boom в 3 - 7 раз дешевле, чем Laminine LPGN из США. СКАЙП evg7773 Цены http://www.1541.ru Это и прекрасная работа в партнерской программе без обяз. покупок. Зашел бесплатно и Зарабатывай сразу полноценно!

<a href=https://gift.one/i/56298484478>Павел Дуров - владелец TELEGRAM начал выпускать монеты GRAM. Сейчас дарят 100 монет, это 20$ ! Можно получить до 20000$ в подарок! Только до середины марта!
Telegram is going to airdrop 1,000,000 GRAM!!! GRAM is the token of its blockchain product TON. Gift.One, the biggest international airdrop platform, will hold this event. The achieved free Gift from Gift Box will contain a certain sum of GRAM. Each Gift costs 0.2USD. Get 100 Gift, just click and sign-up.</a>

83 jamesca11 jamesca11 | E-mail | Web | 13. března 2018 v 19:19 | Reagovat

Daily updated sissy blog
   sissybar laukku depression in a man what kind of feminist are you  
http://sissies.purplesphere.in/?page.stephanie
  how do we pronounce sex woman & man feminism issues kitten heel shoes released film third world countries 2014 original artwork permanent chest hair removal

84 Judsonskils Judsonskils | E-mail | Web | 13. března 2018 v 20:32 | Reagovat

завидный вебресурс https://maglid.ru/fleshki.html

85 PerrySiz PerrySiz | E-mail | Web | 15. března 2018 v 5:08 | Reagovat

enviable resource <a href=https://mobporno.org/>http://mobporno.org/</a> - real porn tube, red tube porn, german porn tube.

86 Nxkgpyhr Nxkgpyhr | E-mail | 15. března 2018 v 11:45 | Reagovat

El expresidente llegó el lunes a Brasil y este jueves ha asumido la cátedra iberoameri.os, educadores o compañeros de trabajo, ha comentado Pedrazo sobre la colaboración ciudadana.En los registros domiciliarios realizados en esta operación se han decomisado armas de fuego,.
<a href="http://www.rudrapurbazaar.com/seh.aspx?Zapatillas=jay-z-jordan-jersey">jay z jordan jersey</a>
<a href="http://sabahatbukhari.com/sosd.asp?Zapatillas=zapatillas-converse-all-star-negras">zapatillas converse all star negras</a>
<a href="http://www.roonrent.in/shop.php?Zapatillas=como-usar-converse-blancas">como usar converse blancas</a>

scribano, advirtió de que este sistema que da más autonomía a los profesionales en la gestión de un centro de salud o un servicio hospitalario deja en manos de los directores de la unidades la posibilidad de modificar la jornada, los turnos y las vacaciones de los empleados.otalmente gratuita, equipos informáticos, conocidos como 'Tic-Tac', con elementos de accesibilidad para personas con discapacidad, para realizar consultas y trámites con la Sede Electrónica.
alones A puerta2 Balones Al palo0 Faltas Cometidas0 Faltas Recibidas1 Tarjetas Amarillas0 Tarjetas Rojas0 Pases Correctos19 Pases Fallados7CENTROS Al ?REA0 PARADAS0 GOLES0 Remates A puerta6 Remates Al palo1Remates Fuera10 ASISTENCIAS11 Balones A puerta6 Balones Al palo1 Faltas Cometidas7 Faltas Recibidas18 Tarjetas Amarillas7 Tarjetas Rojas1 Pases Correctos409 Pases Fallados108CENTROS Al ?REA13 PARADAS3 cerrar5V?ctor LaguardiaDefensaEstatura y peso: 1.

87 Davidnes Davidnes | E-mail | 15. března 2018 v 19:47 | Reagovat

Уникальная магнитная щетка для мытья окон.

Чистые окна с обеих сторон за мгновение!

Забудьте о сложностях и страхе при мытье окон.   Экономьте время, силы, нервы, моющее средство.

Подробное описание и видео здесь - https://vk.cc/7OUpbv

88 Claraquogs Claraquogs | E-mail | Web | 22. března 2018 v 23:02 | Reagovat

Высотное оборудование должно удовлетворять ряду техниче¬ских требований, которые можно классифицировать следующим образом.
1. Функциональные требования, содержащие необходимые но-минальные значения физиолого-гигиенических норм параметров воздуха в ГК с указанием допустимых отклонений (физиолого-гигиенические нормативы были перечислены выше).
2.Физико-технические требования. Эта группа требований учитывает реальные условия применения агрегатов высотного оборудования на самолете. В частности, подчеркивается, что все элементы оборудования должны быть работоспособны:
а) в диапазоне температур от —60 до +80°С, а некоторые из них — и при температурах более +80° С;
б) при относительной влажности воздуха 95—100% также <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=21171566>леса строительные в минске бу купить в</a>
в) при вибрациях с частотой от 5 до 300 Гц, и более с ампли¬тудой, при которой длительные перегрузки могут достигать 4g, а кратковременные— 10g.
Если отдельные агрегаты размещены на самолете вне герме¬тической части фюзеляжа, то они должны быть работоспособны при атмосферном давлении, равном давлению на наибольшей крейсерской высоте полета, вплоть до рабочего потолка.
Весь комплекс высотного оборудования должен быть тропикоустойчивым, сохранять свои параметры в пределах установлен¬ных допусков после воздействия ударных перегрузок.
3. Эксплуатационные требования. Указанная группа требова¬ний определяет надежность работы, размещение и удобство об¬служивания оборудования как на земле, так и в полете. К ним в первую очередь относятся:
а) рациональное размещение всего оборудования на самоле¬те, обеспечивающее легкий доступ и сравнительную простоту об¬служивания, демонтаж и установку, удобство пользования в по¬лете;
б) обеспечение плавучести самолета при вынужденной посад¬ке на воду путем автоматического закрывания всех выпускных и предохранительных клапанов системы регулирования давления;
в) автоматизация всех процессов регулирования заданных физиолого-гигиенических параметров с одновременным обеспечением дублированного ручного (дистанционного) управления;
г) надежность и долговечность всех систем и отдельных агрегатов, возможность их резервирования и дублирования и <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?f=591&t=20975605&p=98787261#p98787261>купить леса строительные в минске</a>;
д) гарантийный и общетехнический ресурсы элементов систем, а также межремонтный срок службы, который должен быть равен межремонтному сроку службы планера самолета;
е) возможность того или иного вида непрерывного контроля за работоспособностью отдельных агрегатов и систем в целом;
ж) необходимость установки контрольно-измерительной аппаратуры и приборов для контроля и управления высотным оборудованием;
з ) взаимозаменяемость отдельных агрегатов;
и) периодичность технического обслуживания элементов высотного оборудования, которая должна соответствовать перио¬дичности регламентных работ, действующей в гражданской авиации.

89 paulinemd4 paulinemd4 | E-mail | Web | 26. března 2018 v 2:57 | Reagovat

Daily updated photo blog
http://hotties.pictures.erolove.in/?entry-brandi
brandy free video banana sex download sexy mrs obabma xxx pakistane mojra hot chloe vverier fuck stripping girl videos

90 gladyskj18 gladyskj18 | E-mail | Web | 27. března 2018 v 5:11 | Reagovat

Check my modish contract
http://travel.tobuy.in/?page.sydni
erotic hypnotism erotic zones erotic phrases erotic flowers classic erotic art

91 detectiver detectiver | E-mail | 28. března 2018 v 19:59 | Reagovat

Услуги частного детектива

Предоставляем полный спектр детективных услуг
Наши плюсы: Всегда озвучиваем возможности и информацию как есть, наши цены в 2-3 раза ниже чем у большинства конкурентов, огромный опыт и запас креатива, делаем то, что многие считают невозможным.
Не берем предоплат, не занимаемся высасыванием денег. Консультация бесплатно.

1. Пробив абсолютно любой информации
Пробив по мобильным системам (детализация, паспортные данные, определение местоположения)

Спектр услуг:
Сбор абсолютно любой информации о человеке
Определение местонахождения человека по номеру телефона
Детализация звонков и смс
Информация из почт и социальных сетей
Выявление факта супружеской неверности
Розыск должников
Розыск имущества должника
Розыск безвести пропавших людей
Розыск родственников и людей с которыми утеряна связь
Розыск мошенников
Проверка образа жизни ребенка
Помощь родителям (уход из дома, правонарушения, наркомания)
Услуги по выявлению фальшивых невест
Содействие адвокатам
Помощь в уголовном расследовании, сбор доказательств
Сбор компромата

Сбор информации о юридических лицах
Проверка персонала

Обеспечение анонимной связи и информационной безопасности
Контроль мобильного телефона
Защита компьютерной техники
Восстановление утерянной информации

Оказание юридической помощи
Оказание коллекторских услуг

Контакты:
+79180520135 - (телефон, viber, whatsapp, skype)
Telegram     - @RFDetective
почта        - RFDetektiv@gmail.com

92 sherryur1 sherryur1 | E-mail | Web | 30. března 2018 v 6:14 | Reagovat

Recent sovereign porn instal  
http://hentai.sexblog.pw/?kiara
  erotic drama online erotic camera free pornography.com erotic authors erotic traveler

93 jamirj11 jamirj11 | E-mail | Web | 30. března 2018 v 18:15 | Reagovat

Pornographic pictures blog    
http://pornstars.erolove.in/?tweet_noemi
  gallery free clips interracial double penetration aunty free sex videos blogs de cock & balls torture national school family framework

94 wadegq2 wadegq2 | E-mail | Web | 1. dubna 2018 v 1:20 | Reagovat

Unripe naked pictures  
http://amateurbbw.adultnet.in/?natasha
  victorian erotic pictures erotic screensavers erotic chat bot erotic gifs sex moves

95 Ralphesods Ralphesods | E-mail | Web | 11. dubna 2018 v 19:05 | Reagovat

<a href="http://greatheightsacademy.org.ng/order-viramune-para/">pills online</a>

96 RobertCar RobertCar | E-mail | Web | 20. dubna 2018 v 16:11 | Reagovat

helpful website http://24carshop.com/product/great-2007-dodge-ram-2500-slt-dodge-2500-mega-cab-diesel-20172018/

97 belindany2 belindany2 | E-mail | Web | 20. dubna 2018 v 23:14 | Reagovat

New gay site  
http://gay.adultgalls.com/?page-gerald
  gay parenting nz gay gay date matthew morrison gay gay games

98 Kevinjab Kevinjab | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 2:16 | Reagovat

Dartma Tavan,Dartma Tavanlar Bakida,Azerbaycanda. Temir ve tikinti. Натяжные потолки в Баку Азербайджан +994 (55) 577-00-01 email: time4soft.com@gmail.com Купить натяжные потолки, Французские, Немецкие, Китайские, Глянцевые, Бесшовные, Матовый, Глянцевый, зеркальный, Сатиновый, Двухуровневый, Парящий, Одноуровневый потолок

Желающих зарабатывать Много, по нарастающей, в пассиве, без Копейки вложений, без знаний интернета или со знаниями, с уникальным продуктом для здоровья, известным во всем мире аналогом ламинина, но дешевле в 4 раза и более эффективным, без обязательных покупок, можно с приглашениями, а можно и абсолютно без приглашений, жду в скайпе evg7773
Звучит как сказка. Но таковым является на деле. Долго искал. Нашел.
Приглашаю.

99 4GLTE2018 4GLTE2018 | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 16:06 | Reagovat

Интернет-магазин по продаже телефонов, планшетов и смартфонов с 4G, LTE в Украине. Купить смартфон 4G (LTE), телефон 4g LTE купить в Украине. Планшет с 4G купить в Украине. Смартфоны 4G в Украине купить. Купить 4G-телефоны, LTE-смартфоны, планшеты 4G/LTE. купить 4g телефон (4g смартфон). Купить 4g смартфон, LTE телефон, 4g (lte) планшет купить в украине купить 4g телефоны, lte смартфоны украина Мобильные телефоны 4G - купить в интернет магазине 4G телефоны Украина. купить мобильные телефоны 4G. Купить смартфоны 4g LTE Украина. Лучшие мобильные телефоны / смартфоны 2018 года! Наш сайт: http://moby.in.ua

100 RichardNok RichardNok | E-mail | Web | 1. května 2018 v 1:46 | Reagovat

瑋澄資訊-全台最強SEO│全台首創無限組關鍵字│保證排名最多組 http://tw-seo.com/

101 wredusa wredusa | E-mail | Web | 1. května 2018 v 19:05 | Reagovat

Im homeless in Slovakia.
Im living in hotel from my work but this is only temporarily solution.
Im working from my 18 years and i did not finish high school.
I have 22 years and i want to create my family and have good life.
I want good girl which will be my wife in future but before i can have this i need home.
Because its really hard to have girlfriend or wife when you are homeless.
In this blog i will show you my life sad story and i will beg for help because i want in my life more than have house.
I want get happy life and happy family.
I want my Mother, Dad, me and my future girlfriend/wife will have really happy life.
I know life is not easy because i experienced real hell on earth.
But i want change it.
I builded plan how to be happy, have house and help many homeless people.
I need your help but I do not want it for free.
If you will help me i will must do some thinks which will better change my life, if you want i will sent you money back and on the end of this plan i will be able to help other homeless.

This is blog post about my plan how to get house and help other homeless people homelessneedhelp.wordpress.com/2018/05/01/plan-to-get-better-life-and-start-non-profit-organization-for-help-homeless-people/

102 WillardVow WillardVow | E-mail | Web | 4. května 2018 v 12:47 | Reagovat

kids shoe stores online

103 jayvy18 jayvy18 | E-mail | Web | 11. května 2018 v 13:01 | Reagovat

Gay porn site  
http://gay.adultgalls.com/?pg-emanuel
  gay travel packages malchik gay gay authors gay dog world gay

104 joer18 joer18 | E-mail | Web | 15. května 2018 v 1:26 | Reagovat

Unprofessional shemales  
http://asianshemales.replyme.pw/?page-rachael
  transexuals sex video transexuals movies freeshemale.com younger tranys shimale movie

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama